Avís Legal

Avís Legal

Per complir allò establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Associació Infinits Somriures

Telèfon: 651 44 12 11

NIF: G-65714669

Contacte: Dpd@infinitsomriures.cat

Objecte

Aquestes condicions generals (a partir d’ara les «Condicions Generals») regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d’ara «el Portal») que la companyia ASSOCIACIÓ INFINITS SOMRIURES (a partir d’ara «l’Associació»), posa a disposició dels usuaris d’Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les Condicions Generals, les quals podran ser modificades per l’Associació en qualsevol moment. Així mateix, els usuaris queden sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que es preveuen en aquestes Condicions Generals, sempre que no s’hi oposin.

L’accés a la Web és gratuït encara que existeixen àrees reservades als Usuaris registrats. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts i els noms, logotips, marques i bases de dades accessibles mitjançant les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’Associació o de tercers titulars d’aquells. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial, sense l’autorització prèvia i expressa, específicament atorgada amb aquesta finalitat per l’Associació o pel tercer titular dels drets, excepte els de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals s’hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Protecció de dades

Mitjançant aquest avís legal i d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’associació avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, per tal que aquests determinin lliurement i voluntària si desitgen facilitar les dades personals que se’ls puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals obtingudes seran tractades de manera secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i la prestació dels serveis oferts per de l’associació en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’associació. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Dpd@infinitsomriures.cat

Exclusió de responsabilitat del continguts

L’Associació no és en cap cas responsable, ni de manera directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o en qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

Utilització del portal y dels serveis pels usuaris.

Excepte en el cas que hagin obtingut autorització prèvia i expressa, específicament atorgada amb aquesta finalitat per l’Associació, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis emprats per ells, amb mitjans diferents dels que s’hagin posat a llur disposició amb aquesta finalitat o dels que s’hi emprin habitualment a Internet.

Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el portal

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i a la seva execució. En cap cas aquesta informació constitueix document contractual.

Política de privacitat

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’objecte del qual és garantir i protegir, en el que concerneix el tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, l’Associació informa els usuaris que:

  • Qualsevol dada de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través del correu electrònic, formularis electrònics o altres mitjans passaran a formar part dels fitxers propietat de l’Associació que es troben degudament registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatoris per mitjà del símbol de l’asterisc (*) en els formularis de recollida, si existissin, o la no acceptació expressa o inequívoca de la present política de privacitat suposarà la impossibilitat de prestar a l’Usuari el servei sol·licitat.Principio del formulario
  • Les finalitats dels tractaments van dirigides a la prestació dels serveis que l’Usuari pogués manifestar, a la correcta identificació de l’Usuari que sol·licita serveis personalitzats, a la realització d’estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, a la gestió de la sol·licitud d’ocupació i a la inclusió de la mateixa en futurs processos de selecció de personal que el Responsable pogués dur a terme, a la realització d’accions formatives, a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a la comunicació, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb l’Associació o amb terceres entitats col·laboradores que poguessin resultar del seu interès (tasca aquesta última sempre identificada com a tal).
  • L’Associació es compromet a tractar les dades de l’Usuari de manera confidencial i solament seran cedits a tercers (entenent-se per tercer “Les entitats col·laboradores de l’Associació que subministren serveis específics als seus clients o empleats”) per al compliment efectiu dels serveis sol·licitats per l’Usuari. D’una altra forma, sol·licitarà el consentiment previ a l’Usuari.
  • L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se a l’Associació el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
  • L’Associació declara que ha adoptat les mesures al seu abast dirigides a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari facilita, concorde al nivell de seguretat aplicable, en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb el que s’estableix en el Títol VIII del Reglament de desenvolupament de la LOPD (aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre). No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Llei aplicable i fur

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o de la interpretació o l’aplicació de les Condicions Generals, l’Associació i els usuaris, amb renúncia expressa al propi fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Actualitzat per l'Associació Infinits Somriures el 2 de setembre de 2019